• Wilt u de Tcbb inschakelen? Meld dan uw zaak schriftelijk aan de Tcbb binnen een maand nadat u van de betrokken mijnonderneming een antwoord hebt gehad waar u het niet mee eens bent (of ten laatste binnen vier maanden nadat u deze onderneming voor het eerst hebt aangesproken en u binnen deze termijn nog geen antwoord hebt gekregen).

 

 • Houd er wel rekening mee dat u ook de mijnbouwonderneming op tijd moet hebben aangesproken als u de Tcbb om een advies wilt vragen. U moet uw eerste claim bij de mijnbouwonderneming hebben neergeldg binnen drie maanden nadat u bekend bent geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade die u hebt geleden.

 

 • Voeg bij het verzoek om een advies van de Tcbb al het documentatie materiaal dat u over uw schadezaak heeft. U kunt hier een formulier adviesverzoek van de Tcbb voor het afwikkelen van claims downloaden.

 

 • De kosten voor het inschakelen van de Tcbb bedragen EUR 90,00 voor natuurlijke personen voor anderen bedragen de kosten EUR 181,00. Het bedrag wordt teruggestort
  als de Tcbb adviseert tot een schadevergoeding hoger dan het bedrag dat de mijnonderneming u heeft geboden.

 

WERKWIJZE EN VOORWAARDEN

Hieronder leest u hoe de Tcbb te werk gaat en welke voorwaarden daarbij gelden.

Formulier verzoek om advies Tcbb
U dient een verzoek om advies in bij de Tcbb. U kunt hiervoor een formulier downloaden van onze website. Het secretariaat van de Tcbb kan het formulier ook naar u opsturen (per email of per post). Neem hiervoor contact met ons op (088- 042 5718; secretariaat@tcbb.nl).

Compleetheid en beoordelen van uw verzoek
Na ontvangst van uw verzoek om advies zal het secretariaat controleren of alle informatie aanwezig is. Als nog aanvullende informatie nodig is zal het secretariaat contact met u opnemen. Als uw verzoek compleet is zal de Tcbb beoordelen of zij uw verzoek in behandeling kan nemen.

Kosten van een Tcbb-advies
Voor de behandeling van uw verzoek bent u eenmalig een bedrag van € 90,- verschuldigd. Voor organisaties kost het advies € 181,-. Verder zijn er geen kosten voor u. De Tcbb gaat voor u aan de slag als uw betaling (van € 90,- of € 181,-) op de rekening van de Tcbb is ontvangen.

Inspectiebezoek bij u thuis
De Tcbb vindt het belangrijk om de schade aan uw woning bij u thuis op te nemen en met u te bespreken. Dit gebeurt tijdens een inspectiebezoek door een of twee leden van de Tcbb. Het secretariaat van de Tcbb neemt contact met u op en overlegt met u over de datum van het inspectiebezoek. Het inspectiebezoek duurt ongeveer 1 uur.

Mogelijk vervolg onderzoek
Na een inspectiebezoek heeft de Tcbb soms nog aanvullende informatie nodig om het advies te kunnen opstellen. Een vervolgonderzoek is dan nodig. U kan denken aan grondonderzoek rond uw woning, onderzoek naar scheefstand van de woning, archiefonderzoek naar aanwezig zijn een steenkoolmijn (Limburg), onderzoek naar kosten voor het herstel van de schade. Voor deze aanvullende onderzoeken schakelt de Tcbb vaak gespecialiseerde bedrijven in. De Tcbb betaalt de kosten van zo’n aanvullend onderzoek. Het secretariaat laat u weten dat een aanvullend onderzoek nodig is. Het bedrijf neemt dan contact met u op en bespreekt met u de datum en de manier waarop zij het onderzoek gaan uitvoeren.

Eerst een voorlopig Tcbb-advies
Na ontvangst van de adviesvergoeding streeft de Tcbb er naar om binnen 3 maanden – en uiterlijk binnen 6 maanden – een voorlopig advies op te stellen. De Tcbb gebruikt voor het voorlopig advies de informatie uit uw verzoek, de informatie van de mijnbouwmaatschappij over de mijnbouwactiviteiten, het inspectiebezoek en eventuele aanvullende onderzoeken. In het voorlopig Tcbb-advies staat of er wel of geen verband is tussen de schade aan uw woning en de mijnbouwactiviteiten. En als er volgens de Tcbb wel een verband is, staat in het voorlopig Tcbb-advies ook vermeld hoe hoog het schadebedrag is. Omdat de Tcbb onafhankelijk is ten opzichte van u én de mijnbouwmaatschappij stuurt de Tcbb haar voorlopig advies zowel naar u als naar de mijnbouwmaatschappij.

Bedenkingen
U en de mijnbouwmaatschappij krijgen van de Tcbb 4 weken de tijd om opmerkingen op het voorlopig advies te geven. De 4 weken gaan in vanaf de datum op de datumstempel van het voorlopig Tcbb-advies. Per email of brief kunt u een onderbouwde reactie geven waarom u het niet eens bent met het voorlopig Tcbb-advies.

Definitief Tcbb-advies
De Tcbb beoordeelt de opmerkingen bij haar voorlopig advies die op tijd zijn binnengekomen. Zo nodig zal de Tcbb haar advies nog aanpassen. Vervolgens brengt de Tcbb binnen een redelijke termijn het definitieve advies uit. Ook dit definitieve Tcbb- advies wordt naar u en de mijnbouwmaatschappij gestuurd.

Wat doet de Tcbb niet
De Tcbb geeft een advies over de vergoeding van de door u geleden schade. De Tcbb betaalt niet zelf het schadebedrag aan u uit en herstelt de schade ook niet. Hiervoor is de mijnbouwmaatschappij verantwoordelijk.

Terugbetalen adviesvergoeding door Tcbb
U krijgt uw kosten voor het advies (€90,- of €181,-) terug als in het definitieve Tcbb-advies staat dat:

 • de Tcbb tot het oordeel komt dat (een deel van) uw schade het gevolg is van mijnbouwactiviteiten; èn
 • de Tcbb een hoger schadebedrag vaststelt dan wat de mijnbouwmaatschappij u had willen betalen.

In alle andere gevallen krijgt u de kosten niet terug.

Niet eens met het definitieve Tcbb-advies
Het is mogelijk dat u het niet eens bent met het definitieve Tcbb-advies. U kunt echter na het uitbrengen van het definitief advies niet meer met de Tcbb verder discussiëren over het definitieve Tcbb-advies. U kunt nog wel naar de rechter. Of dat in uw situatie nuttig is kunt u het beste overleggen met een advocaat of een jurist van uw rechtsbijstandverzekering.

Wel eens met het definitief Tcbb-advies
Als u het wel eens bent met het definitief Tcbb-advies kunt u rechtstreeks contact opnemen met de mijnbouwmaatschappij over de verdere afwikkeling van uw schade. De mijnbouwmaatschappijen in Nederland volgen meestal de adviezen van de Tcbb.

Voorwaarden advies Tcbb
Met de betaling van de €90,- of €181,- gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden van de Tcbb:

 • De Tcbb brengt een advies uit over het oorzakelijk verband tussen uw schade en de bodembeweging als gevolg van de mijnbouwactiviteiten en de hoogte van het schadebedrag (artikel 114, lid 1, onderdeel d, en artikel 119, lid 5, Mijnbouwwet).
 • De Tcbb neemt het verzoek om advies pas in behandeling:
  • als vaststaat dat de mijnbouwmaatschappij weigert de schade te vergoeden (artikel 116, Mijnbouwwet), èn
  • na ontvangst van uw betaling van €90,- of €181,- (artikel 117, lid 1, 2 en 3, Mijnbouwwet).
 • De Tcbb stuurt een kopie van uw verzoek om advies aan de mijnbouwmaatschappij (artikel 118, lid 2, Mijnbouwwet).
 • De Tcbb vraagt uw dossier op bij de mijnbouwmaatschappij (artikel 120, Mijnbouwwet).
 • De Tcbb deelt uw gegevens alleen met het bedrijf dat voor de Tcbb aanvullend onderzoek bij/voor u doet (artikel 119, lid 1, Mijnbouwwet). Uw gegevens worden niet gedeeld met andere bedrijven of organisaties.
 • De Tcbb streeft er naar om het voorlopig Tcbb-advies binnen 3 maanden en uiterlijk binnen 6 maanden na ontvangst van de adviesvergoeding uit te brengen (artikel 119, lid 2, Mijnbouwwet).
 • De Tcbb stuurt het voorlopig advies naar u en de mijnbouwmaatschappij. Zowel u als de maatschappij kunnen binnen 4 weken bedenkingen indienen tegen het voorlopig advies (artikel 119, lid 2 en 3, Mijnbouwwet).
 • Na ontvangst van de bedenkingen (of het verstrijken van de termijn van 4 weken hiervoor) brengt de Tcbb binnen een redelijke termijn het definitieve advies uit. Dit advies wordt naar u en de mijnbouwmaatschappij gestuurd.
 • De Tcbb bewaart de gegevens met betrekking tot uw schade voor eigen onderzoek.