Een klacht indienen

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De Tcbb zet zich in om haar wettelijke adviestaken zo goed mogelijk uit te voeren. Is uw contact met ons niet naar wens verlopen, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht is voor ons een belangrijk signaal. Het biedt de kans om onze werkwijze te verbeteren.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over gedragingen van medewerkers en leden van de Tcbb of over de manier waarop wij wetten, algemene voorschriften en regels toepassen (gedraging). U kunt geen klacht indienen over:

  • de inhoud van de adviezen van de Tcbb. U bent in de gelegenheid gesteld om uw bedenkingen in te dienen tegen het ontwerp-advies. Als u het niet eens bent met de inhoud van een definitief advies van de Tcbb, kunt u uw geval voorleggen aan de rechter;
  • de inhoud van wetten, algemene voorschriften en regels;
  • medewerkers van andere (overheids)organisaties. U doet dit bij de organisatie zelf.

Wat gebeurt er met uw klacht?

We behandelen uw klacht volgens de regels die staan in Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en volgens het Tcbb klachtreglement (pdf, 138 kB).

We gaan eerst met u in gesprek en proberen zo uw klacht op te lossen. Bent u inderdaad niet correct behandeld, dan bieden wij onze excuses aan en zoeken we samen naar een oplossing voor het probleem.

Lukt het niet om uw klacht op deze manier op te lossen of wilt u geen informele behandeling van uw klacht? Dan nemen we uw klacht formeel in behandeling en krijgt u een schriftelijke reactie van ons. Bent u het niet eens met onze reactie, dan kunt u uw klacht vervolgens doorsturen naar de Nationale Ombudsman.

Hoe dient u een klacht in?

Stuur ons per post een brief en beschrijf kort en duidelijk wat er is gebeurd en wanneer. Wat is het onderwerp van uw klacht? U kunt eventueel ook aangeven welke medewerker of lid betrokken is. Na ontvangst van uw brief nemen wij telefonisch contact met u op. Tijdens het telefoongesprek kunt u uw klacht verder toelichten.

U kunt uw brief sturen naar het volgende adres:

Technische commissie bodembeweging
Postbus 20401
2500 EK Den Haag