Werkwijze

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Hieronder leest u hoe de Tcbb te werk gaat.

Formulier verzoek om advies Tcbb

U dient een verzoek om advies in bij de Tcbb. U kunt hiervoor een formulier downloaden van onze website. Het secretariaat van de Tcbb kan het formulier ook naar u opsturen (per e-mail of per post). Neem hiervoor contact met ons op via 088 042 57 18 of secretariaat@tcbb.nl.

Compleetheid en beoordelen van uw verzoek

Na ontvangst van uw verzoek om advies zal het secretariaat controleren of alle informatie aanwezig is. Als nog aanvullende informatie nodig is zal het secretariaat contact met u opnemen. Als uw verzoek compleet is zal de Tcbb beoordelen of zij uw verzoek in behandeling kan nemen.

Kosten van een Tcbb-advies

Voor de behandeling van uw verzoek bent u eenmalig een bedrag van € 90,- verschuldigd. Voor organisaties kost het advies € 181,-. Verder zijn er geen kosten voor u. De Tcbb gaat voor u aan de slag als uw betaling (van € 90,- of € 181,-) op de rekening van de Tcbb is ontvangen.

Inspectiebezoek bij u thuis

De Tcbb vindt het belangrijk om de schade aan uw woning bij u thuis op te nemen en met u te bespreken. Dit gebeurt tijdens een inspectiebezoek door een of twee leden van de Tcbb. Het secretariaat van de Tcbb neemt contact met u op en overlegt met u over de datum van het inspectiebezoek. Het inspectiebezoek duurt ongeveer 1 uur.

Mogelijk vervolg onderzoek

Na een inspectiebezoek heeft de Tcbb soms nog aanvullende informatie nodig om het advies te kunnen opstellen. Een vervolgonderzoek is dan nodig. Bijvoorbeeld voor grondonderzoek rond uw woning, onderzoek naar scheefstand van de woning of onderzoek naar kosten voor het herstel van de schade. Voor een aanvullend onderzoek schakelt de Tcbb vaak gespecialiseerde bedrijven in. De Tcbb betaalt die kosten. Het secretariaat laat u weten dat een aanvullend onderzoek nodig is. Het bedrijf neemt contact met u op en bespreekt met u de datum en de manier waarop zij het onderzoek gaan uitvoeren.

Een voorlopig Tcbb-advies

Na ontvangst van de adviesvergoeding streeft de Tcbb er naar om binnen 3 maanden – en uiterlijk binnen 6 maanden – een voorlopig advies op te stellen. De Tcbb gebruikt voor het voorlopig advies de informatie uit uw verzoek, de informatie van de mijnbouwmaatschappij over de mijnbouwactiviteiten, het inspectiebezoek en eventuele aanvullende onderzoeken. In het voorlopig Tcbb-advies staat of er wel of geen verband is tussen de schade aan uw woning en de mijnbouwactiviteiten. Als er volgens de Tcbb wel een verband is, staat in het voorlopig Tcbb-advies ook vermeld hoe hoog het schadebedrag is. Omdat de Tcbb onafhankelijk is ten opzichte van u én de mijnbouwmaatschappij stuurt de Tcbb haar voorlopig advies zowel naar u als naar de mijnbouwmaatschappij.

Bedenkingen

U en de mijnbouwmaatschappij krijgen van de Tcbb 4 weken de tijd om opmerkingen op het voorlopig advies te geven. De 4 weken gaan in vanaf de datum op de datumstempel van het voorlopig Tcbb-advies. Per email of brief kunt u een onderbouwde reactie geven waarom u het niet eens bent met het voorlopig Tcbb-advies.

Definitief Tcbb-advies

De Tcbb beoordeelt de opmerkingen bij haar voorlopig advies die op tijd zijn binnengekomen. Zo nodig zal de Tcbb haar advies nog aanpassen. Vervolgens brengt de Tcbb binnen een redelijke termijn het definitieve advies uit. Ook dit definitieve Tcbb- advies wordt naar u en de mijnbouwmaatschappij gestuurd.

Wat doet de Tcbb niet

De Tcbb geeft een advies over de vergoeding van de door u geleden schade. De Tcbb betaalt niet zelf het schadebedrag aan u uit en herstelt de schade ook niet. Hiervoor is de mijnbouwmaatschappij verantwoordelijk.

Terugbetalen adviesvergoeding door Tcbb

U krijgt uw kosten voor het advies (€90,- of €181,-) terug als in het definitieve Tcbb-advies staat dat:

  • de Tcbb tot het oordeel komt dat (een deel van) uw schade het gevolg is van mijnbouwactiviteiten;
  • de Tcbb een hoger schadebedrag vaststelt dan wat de mijnbouwmaatschappij u had willen betalen.

In alle andere gevallen krijgt u de kosten niet terug.

Niet eens met het definitieve Tcbb-advies

Het is mogelijk dat u het niet eens bent met het definitieve Tcbb-advies. U kunt echter na het uitbrengen van het definitief advies niet meer met de Tcbb verder discussiëren over het definitieve Tcbb-advies. U kunt nog wel naar de rechter. Of dat in uw situatie nuttig is kunt u het beste overleggen met een advocaat of een jurist van uw rechtsbijstandverzekering.

Wel eens met definitief Tcbb-advies

Als u het wel eens bent met het definitief Tcbb-advies kunt u rechtstreeks contact opnemen met de mijnbouwmaatschappij over de verdere afwikkeling van uw schade. De mijnbouwmaatschappijen in Nederland volgen meestal de adviezen van de Tcbb.